TOP 10 Atrakcji turystycznych na Helu!

TOP 10 - Atrakcje turystyczne na Helu

Od dni paru, nie­wie­lu, Sie­dzi Hela na Helu (A kon­kret­nie to na czym sie­dzi na­zy­wa się pla­ża). Przy­je­cha­ła w nie­dzie­lę, Przy­jął słoń­cem Hel Hhe­lę (ta­kie co rzad­ko, lecz jak wi­dzi­my, cza­sem się zda­rza). Do­brze z He­lem jest Heli, Pia­skiem Hel się z nią dzie­li (by­wa­ją prze­cież w ży­ciu tak­że do­bra­ne pary). Przy­ciem­nia­ła na cie­le, Bo tak dba Hel o Helę (nic dziw­ne­go, ona mło­da jest, a on jed­nak do­syć już sta­ry).